Årsmöte 2022

 Kulturföreningen Gösta Johanssons Varv

Kallelse till årsmöte 14/5 2022, 13.00 i Brattås Cykelklubbs lokal, Henån

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Fråga om mötets behöriga utlysande
 5. Godkännande av dagordning
 6. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
 7. Verksamhetsberättelse
 8. Revisionsberättelse
 9. Fråga om fastställande av årsbokslutets resultat-och balansräkningar
 10. Fråga om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
 11. Val av styrelseordförande
 12. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 13. Val av revisorer och suppleanter
 14. Val av valberedning
 15. Fastställande av årsavgift för 2023
 16. Sommarens program
 17. Inkomna motioner och skrivelser att behandla vid årsmötet
 18. Övriga frågor
 19. Mötets avslutande

2022 års medlemsavgift är för enskild medlem 200 och för familj 300.

Medlemsavgiften kan betalas till föreningens bankgiro 5427-7892 eller via Swish: 1232680270.

I samband med inbetalningen behöver vi kompletta medlemsuppgifter (dvs namn på medlem/familjemedlemmar, adress, telefon och aktuell e-mail så att vi kan distribuera medlemsinformation löpande under året).

Vi hoppas på ert fortsatta medlemskap. Medlemsavgiften är en viktig inkomstkälla och nödvändig för vårt föreningsarbete. 

Väl mött till ett händelserikt och spännande 2022 önskar styrelsen.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.